Русакова Ольга Валеріївна

 

кандидат

філологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 24 березня 1981 року в місті Коломиї Івано-Франківської області.

1991-1998 роки – навчання в Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського, яку закінчила з відзнакою.

У 1998 році вступила на перший курс денної форми навчання спеціальності “Українська мова та література” філологічного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 2003 році отримала диплом магістра філології (кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури).

З 03 листопада 2003 року прийнята на посаду завідувача канцелярії Коломийського інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З травня 2004 року до травня 2014 року працювала на посаді асистента/викладача кафедри гуманітарних дисциплін та кафедри філології Коломийського інституту за сумісництвом.

З 2007 до 2012 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

У квітні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Таксис простого ускладненого речення в сучасній українській літературній мові” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З 01 вересня 2014 року переведена на посаду викладача кафедри філології Коломийського інституту.

З 01 вересня 2016 року прийнята на посаду доцента кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту.

09.08.2022 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри філології.

1. Русакова О. В. Особливості вираження таксисних значень у поліпредикативних конструкціях із вторинною предикацією. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2012. Вип. 24. С. 75 – 88.
2. Русакова О. В. Інтаксис простого ускладненого речення в сучасній українській мові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Філологія. Харків, 2012. № 1021, вип. 66. С. 249 – 253.
3. Русакова О. Формування поглядів на категорію таксису: теоретичні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. Одеса, 2015. № 14. С. 28 – 30.
4. Русакова О. В. Типологія таксисних предикатів (на матеріалі сучасної української мови). Science and Education a New Dimension.Philology, III (9), Issue 44. 2015. P. 71 – 74.
5. Русакова О. В., Сагайдак І. П. Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови у коледжах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб.наук.праць. Вип. 41. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. С. 199-203.
6. Русакова О. В. Ознайомлення молодших школярів із фразеологічним багатством рідної мови (за матеріалами експериментального дослідження). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Вип. 1. Тернопіль, 2017. С.18-24.
7. Русакова О. Функціонування дієприкметників у складі дієприкметникових зворотів сучасної української мови. International research and practice conference. Contemporary issues in philological sciences experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine (April 28-29, 2017). Lublin, 2017. С. 22 – 25.
8. Русакова О. Видо-часове співвіднесення дієслівних присудків у простому ускладненому реченні сучасної української мови. Південний архів. Філологічні науки: зб.наук.праць. 2018. № 73. С. 40-43.

9. Нагірний В., Русакова О. Народна мудрість Коломийщини: Коломийська бібліотека. Вип. 34. Коломия: Видавничо-поліграфічне видавництво “Вік”, 2020. 80 с.

10. Лаппо В. В., Поясик О. І., Русакова О. В., Чепіль М. В. Підготовка майбутніх вчителів до інтеграції гуцульської етнокультури в освітній процес початкової школи: монографія / за літ. ред. Г. М. Волощук. Івано-Франківськ: НАІР, 2021. 316 с.

11. Budnyk O., Protas O., Voloshchuk H., Berezovska L., Yablon L., Rusakova O. Current challenges in the conditions of distance education: inquiry based learning. Revista Inclusiones, Vol 8: Numero Especial, Marzo 2021, р.210-222.

12. RusakovaO., Tamozhska I, Tsoi T., Vyshotravka L., Shvay R. Scientific and communicative interaction in HEIs during pandemic. International Journal of Health Sciences. Vol. 6. No. 1 (2022). P. 115-124.

13. Русакова О. В., Волощук Г.М. Використання ІКТ у процесі вивчення державної мови майбутніми педагогами в закладах вищої освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. № 203. Кропивницький, 2022. С. 127-132.

14. Русакова О. Лексичні засоби вираження темпоральності в західному варіанті сучасної української мови в кінці ХІХ століття (на матеріалі листів Василя Стефаника). Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2022. № 16(63). С. 391 – 399.

15. Rusakova , Tamozhska I., Tsoi T., Vyshotravka L., Shvay R., Kapelista I. The Changes in Teacher-Student Interaction and Communication in Higher Education Institutions Due to the Covid-19 Pandemic. Journal of Curriculum and Teaching. Vol.12, No 2 (2023). P. 166 – 173. (Scopus)

16. Русакова О.В. Значення циклу історико-мовознавчих дисциплін на становлення майбутнього вчителя української мови. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2022 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 3–7 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. 345 с. С. 250-252.

17. Buhlai, N., Parkhomenko, V., Pyskach, O., Rusakova, O., Dziamko, V. Modern higher education in the Ukrainian educational system. Conhecimento & Diversidade. V.15 n.36 (2023). P.587-604. (Web of Science)

  • Сучасна українська мова
  • Вступ до мовознавства
  • Історія української літературної мови

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 311
м. Коломия Івано-Франківської обл..

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: olga_rusakova@ukr.net

olga.rusakova@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Довідка про стажування Русакової О. В.

Диплом про міжнародне стажування

Додаток до диплома про стажування (2020)

 

Сертифікати COURSERA

Creative Thinking Techniques and Tools (Imperial College, London)

Finding Purpose and Meaning In Life (University of Michigan)

Grammar and Punctuation (Division of Continuing Education)

How to Write and Publish a Scientific Paper

Introduction to Communication Science (University of Amsterdam)

Learning How to Learn (UC San Diego)

Mindware Critical Thinking for the Information (University of Michigan)

Work Smarter, Not Harder (Division of Continuing Education)

Сертифікати Prometheus

Certificate. Як пережити війну разом

Certificate. Медіаграмотність