Макарук Ольга Любомирівна

                                                        

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Навчалася в Коломийській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 5 імені Тараса Шевченка (1986-1995).

Здобувала фахову освіту в Коломийському педагогічному училищі імені Марійки Підгірянки (1995-1999); отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя почат- кових класів і організатора роботи з учнівськими об’єднаннями.

1999– 2002 рр. – навчання на філологічному факультеті за спеціальністю «Українська мова та література» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, де здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Працювала вчителем української мови в Коломийській ЗОШ І–ІІІ сту- пенів № 2 (1999–2003).

Асистент кафедри гуманітарних дисциплін Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2007– 2008).

З 2013 р. працює викладачем кафедри філології Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2023 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема:  Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів в освітньому процесі педагогічного коледжу.

Працює на посаді доцента кафедри філології.

1. Гловацька О. Л. Аксіологічні особливості абстрактних іменників зі значенням негативності в староукраїнській мові (на матеріалі полемічного трактату Герасима Смотрицького ,,Ключ царства небесного”). – Вісник Дніпропетровського університету № 11. 2011. Вип. 17, т.1. – С. 38 – 42.
2. Гловацька О. Л. Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові / Вісник Дніпропетровського університету: Серія: Мовознавство, Т. 23. – №11. – Випуск 21(3). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 21. – 26.
3. Гловацька О. Л. Фразеологічні одиниці з негативним значенням в староукраїнській мові (на матеріалі полемічної літератури кінця XVI – п.п. XVII ст.) / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Випуск 14. – Одеса, 2015. – С. 11 – 13.
4. Гловацька О. Л. Прикметники з негативним значенням в староукраїнській мові (кінця XVI – першої половини XVII ст.) / SCIENCE AND EDUCATION AN EWD IMENSION. Philology, III(9), ISSUE: 44, 2015. – Р. 38 – 40.
5. Гловацька О.Л. Засоби вираження аксіологічної семантики лексем з негативним значенням в староукраїнській мові (на матеріалі полемічної літератури кінця XVI – п.п.XVII ст.) / Українознавчі студії. – № 15-16. – Івано-Франківськ, 2014-2015. – С. 326 – 331.
6. Гловацька О.Л. До питання виникнення негативної оцінки в структурі нейтральних лексем (на матеріалі творів полемічної літератури кінця XVI – п.п.XVII ст.) / Збірник наукових праць ,,Південний архів (філологічні науки)”. – Херсон, 2017. – № 66. – Вип. LXVI. – С.19 – 21.

7. Potapchuk, T., Makaruk, O., Kravets, N., &Annenkova, N. Professional Self-Identification of Future Educators as a Form of Personal Growth. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 72-89. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2576. (Web of Science). DOI: 10.7596/taksad.v9i2.2576 Web of Science https://www.researchgate.net/publication/342831189_Professional_Self Identification_of_Future_Educators_as_a_Form_of_Personal_Growth

8. Макарук О. Л. Інноваційний технологічний інструментарій підготовки майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів. «KELM (Knowledge, Education, Law, Management, Nauka, Oświata, Pravo, Zarządzanie)», 2(46), 2022. С. 23-27. URL:http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/72

9. Ольга МАКАРУК. Психологічні засади формування мовно-мовленнєвої компетентності у здобувачів початкової освіти нової української школи. Acta Paedagogiсa Volynienses, Вип. 6, 2021. С. 68-72.

10. Макарук О. Л. Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості учнів як наукова проблема. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 1 (115). 2022. С. 95-102.

11. Потапчук Т. В., Макарук О. Л. Деякі аспекти характеристики професійно-педагогічної підприємливості вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т; упоряд.: О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 15, 2022. С. 95−101.

12. Макарук О. Л. Формування в молодших школярів підприємливості в контексті вимог нової української школи. Освітні обрії: науково-педагогічний журнал, 1(54), 2022. С. 105-109.

13. Макарук О. Л. Структурно-компонентна характеристика готовності майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 1, 2022. С. 97-102.

14. Макарук О. Л. Педагогічний експеримент з підготовки майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів. Освітні обрії: науково-педагогічний журнал. 2 (55). 2022. С. 37-40.

  • Сучасна українська мова з практикумом
  • Методика вивчення української мови
  • Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі
  • Історична граматика і курс української мови в ЗЗСО

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 309
м. Коломия Івано-Франківської обл.

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: olha.makaruk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Посвідчення про стажування Макарук О. Л.

Сертифікат 1

Сертифікат 2

Сертифікат 3

Сертифікат 4

Certificate НУШ