Інформаційний пакет ЄКТС

ЕКТС- 014 Середня освіта (Українська мова і література) 2019 р.

Напрям підготовки 014 Середня освіта (Українська мова і література) забезпечений освітньою програмою підготовки фахівця за галуззю знань 01 Освіта / Педагогіка. В освітній програмі відображено мету освітньої та професійної підготовки, визначено місце фахівця в системі освіти України, сформульовані вимоги до професійних і соціальних якостей фахівця та вимоги до його державної атестації.

Освітня програма об’єднує в собі кваліфікаційні вимоги до бакалаврів у формі системи загальних та соціальних завдань, підготовка і розв’язання яких повинна бути забезпечена змістом та організацією навчально-виробничого процесу кафедрою філології Коломийського навчально-наукового інституту, а також іншими кафедрами інституту та університету, які залучені до навчально-виховного процесу.

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця за напрямом підготовки 014 Середня освіта (Українська мова і література) доповнює і конкретизує кваліфікаційні вимоги до змісту освіти з боку конкретних замовників, споживачів, фахівців.

Освітня програма вищої освіти за освітнім рівнем «Бакалавр» з філології розрахована на чотирирічний курс навчання. Її підпорядковано реалізації нової мети вищої освіти, яка полягає у сприянні всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, збагаченні інтелектуального потенціалу народу, у наданні студентам можливості вільного вибору рівня і спеціальності, посиленні глибини та фундаментальності знань, інтеграції України у світову систему освіти. Програма забезпечує базову вищу освіту за відповідним напрямком підготовки.

Базовий характер цього етапу вищої освіти за напрям підготовки 014 Середня освіта (Українська мова і література) забезпечується вивченням збалансованої системи дисциплін соціально-гуманітарної підготовки, дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки і дисциплін професійної та практичної підготовки.