Історія

Кафедра філології – одна з перших кафедр інституту. На виконання ухвали Вченої ради від 28 жовтня 2003 року (протокол №2) у структурі Коломийського інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника створено кафедру гуманітарних дисциплін.

29 січня 2008 року рішенням Вченої ради університету кафедру гуманітарних дисциплін Коломийського інституту було реорганізовано в кафедру філології.

   Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес не тільки за напрямом підготовки 014 Середня освіта (українська мова та література), а й за іншими напрямами підготовки та спеціальностями інституту, де читають курси з мовознавчих і літературознавчих дисциплін.

   На базі кафедри філології відбулись всеукраїнські наукові конференції, присвячені актуальним проблемам української діалектології, зокрема дослідженню гуцульських говірок: „Гуцульський діалект у писемних пам’ятках та художній літературі ” (2008 р.), „Гуцульський діалект: минуле і сучасність” (2010 р.); „Гуцульська діалектна лексика і лексикографія” (2012 р.). На пленарних та секційних засіданнях конференцій обговорювалось широке коло проблем, пов’язаних з різноаспектним вивченням гуцульського діалекту української мови, взаємовідношення діалекту та літературної мови, взаємодія з іншими діалектами, особливостей фонетики, лексики, словотвору, граматики, гуцульського діалектного дискурсу.

Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на різних спеціальностях інституту здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри:

–      Васильчук Микола Миколайович,          завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;

–       Cолецький Олександр Маркіянович, доктор філологічних наук, професор;

–       Ковальчук Михайло Петрович,  кандидат філологічних наук, доцент;

–       Волощук Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент;

–       Русакова Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент;

–       Лепьохін Євген Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент;

–       Макарук Ольга Любомирівна,  викладач.

Окрім згаданих науково-педагогічних працівників, на кафедрі філології свого часу працювали:

–       Барчук Володимир Михайлович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри в період з 2003 до 2014 р.;

–   Савчук Наталія Григорівна,  кандидат педагогічних наук, доцент;

–   Мочернюк Наталія Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент;

–   Лепьохін Євгеній Олександрович,  кандидат філологічних наук, доцент;

–   Вінтоняк Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, викладач;

–   Наговіцина Христина Мирославівна, кандидат філологічних наук, викладач;

–  Кавецький Орест Ярославович, викладач.

   Навчання і наукова діяльність кафедри філології організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін та розвитку.

Визначальний напрям у роботі колективу кафедри філології сьогодні – це покращення якості підготовки майбутніх філологів, викладачів української мови та літератури, піднесення їх загальної культури, удосконалення системи організації і проведення педагогічної практики студентів, піднесення результативності науково-дослідної роботи викладачів.

Рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України в 1999 р. напряму підготовки «Філологія (українська мова і література)» акредитована за IV рівнем на право здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти згідно з кваліфікаційними вимогами до бакалавра, спеціаліста, магістра.

Навчальний план підготовки фахівців передбачає обов’язкову ступеневість освіти: за освітнім рівнем «бакалавр» (термін навчання – 4 роки).

Формування контингенту студентів здійснюється на умовах державного замовлення, а також за замовленнями фізичних і юридичних осіб.

Важлива роль в системі підготовки фахівців відводиться довузівській підготовці та системі профорієнтаційного відбору на навчання найбільш підготовлених абітурієнтів. Ця робота здійснюється за такими напрямками:

– профорієнтаційна робота та безпосередня  участь у  навчальному процесі загальноосвітніх шкіл регіону;

– профорієнтаційна робота при конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Коломийського відділення Малої академії наук України;

– дня відкритих дверей Коломийського навчально-наукового інституту.

До здійснення навчального процесу за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) залучається професорсько-викладацький склад кафедри філології, кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового інституту, кафедри української мови, кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.