Русакова Ольга Валеріївна

 

кандидат філологічних наук, викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народилася 24 березня 1981 року в місті Коломия Івано-Франківської області.

1991-1998 роки – навчання в Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського, яку закінчила з відзнакою.

У 1998 році вступила на перший курс денної форми навчання спеціальності “Українська мова та література” філологічного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 2003 році отримала диплом магістра філології (кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури).

З 03 листопада 2003 року прийнята на посаду завідувача канцелярії Коломийського інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З травня 2004 року до травня 2014 року працювала на посаді асистента/викладача кафедри гуманітарних дисциплін та кафедри філології Коломийського інституту за сумісництвом.

З 2007 до 2012 року навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

У квітні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Таксис простого ускладненого речення в сучасній українській літературній мові” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З 01 вересня 2014 року переведена на посаду викладача кафедри філології Коломийського інституту.

З 01 вересня 2016 року прийнята на посаду доцента Коломийського навчально-наукового інституту.

1. Русакова О. В. Особливості вираження таксисних значень у поліпредикативних конструкціях із вторинною предикацією. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2012. Вип. 24. С. 75 – 88.
2. Русакова О. В. Інтаксис простого ускладненого речення в сучасній українській мові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Філологія. Харків, 2012. № 1021, вип. 66. С. 249 – 253.
3. Русакова О. Формування поглядів на категорію таксису: теоретичні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. Одеса, 2015. № 14. С. 28 – 30.
4. Русакова О. В. Типологія таксисних предикатів (на матеріалі сучасної української мови). Science and Education a New Dimension.Philology, III (9), Issue 44. 2015. P. 71 – 74.
5. Русакова О. В., Сагайдак І. П. Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови у коледжах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб.наук.праць. Вип. 41. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. С. 199-203.
6. Русакова О. В. Ознайомлення молодших школярів із фразеологічним багатством рідної мови (за матеріалами експериментального дослідження). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Вип. 1. Тернопіль, 2017. С.18-24.
7. Русакова О. Функціонування дієприкметників у складі дієприкметникових зворотів сучасної української мови. International research and practice conference. Contemporary issues in philological sciences experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine (April 28-29, 2017). Lublin, 2017. С. 22 – 25.
8. Русакова О. Видо-часове співвіднесення дієслівних присудків у простому ускладненому реченні сучасної української мови. Південний архів. Філологічні науки: зб.наук.праць. 2018. № 73. С. 40-43.

  • Сучасна українська мова
  • Вступ до мовознавства
  • Методика навчання української мови

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 311
м. Коломия Івано-Франківської обл..

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: olga_rusakova@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника