Практика

  1. Положення про організацію та проведення практики (затвердженого наказом Міністра освіти України

від 08.04.1993 р. № 93)

Положення

2. Положення про організацію та проведення практики

у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника” (26 березня 2013 р., протокол № 3)

pol_pro

Додаток до Положення

dodatok_pol_pro_praktyku

3. Наскрізні програми практик

Практика Коломийського інституту doc

4. Методичні рекомендації до організації та проведення навчальних, виробничих практик зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Методичка з практики

5. Графіки практики І-ІІ семестрів 2018-2019 н.р.

денна форма

 

Практика студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Захист практики (2018-2019 н.р.)

Захист виробничої педагогічної практики студентів ІІІ та ІV курсів спеціальностей “Філологія” і “Середня освіта. Українська мова і література” денної форми навчання.
Дорогі студенти, дякуємо за Вашу працю!
Всі дороги ведуть до людей…
Життя має зміст тільки в тому випадку, якщо день за днем обмінювати його на щось інше, ніж ти сам…
Звісно, я схиляю голову перед Наукою. Але я схиляю голову й перед Мудрістю…Єдине, що має значення — це зусилля…Спостережливе лиш серце. Головного очима не побачиш… (С.Екзюпері)

Практика – невід’ємна складова освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою та галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців відповідного напряму підготовки, спеціальності.

Теоретична підготовка висококваліфікованих фахівців тісно поєднується з виробничою практикою.

Головна мета практик: оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії.

Виробничу практику студенти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) проходять на третьому і четвертому курсі в загальноосвітніх школах міста та області.

Призначення виробничої практики – підготовка студентів до майбутньої самостійної трудової діяльності. Виробнича практика є однією із форм адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Вона передбачає набуття практичних навиків діяльності у галузі української мови і літератури, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності. Під час проходження практики студенти-практиканти повинні самостійно безпосередньо на робочих місцях виконувати службові обов’язки.

Метою виробничої практики напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література) є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії.

Умовами успішного проведення виробничої практики є:

1) засвоєння студентами знань, визначених програмами навчальних дисциплін;

2) рівень сформованості у студентів до початку практики умінь зі спеціальності, одержаних під час практичних занять.

Основним завданням виробничої практики спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) є:

  • поглиблення та закріплення отриманих студентами знань, формування умінь їх практичного застосування при рішенні конкретних педагогічних задач;
  •  формування та розвиток педагогічних вмінь, навичок та професійно значущих якостей особистості;
  •  виховання у студентів стійкого інтересу до професії викладача української мови і літератури, потреби у педагогічній самоосвіті;
  • вироблення творчого підходу до самостійної педагогічної діяльності;
  • ознайомлення студентів з передовим досвідом роботи з української мови і літератури у школі та навчити їх використовувати цей досвід у самостійній роботі.