Ковальчук Михайло Петрович

кандидат філологічних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Народився 26 травня 1977 року в с. Середній Майдан Надвірнянського району Івано-Франківської області.

З 1983 до 1994 р. навчався в Середньомайданській середній ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1994 року вступив на навчання до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на філологічний факультет, спеціальність «Українська мова і література». Під час навчання займався громадською діяльністю, був головою студентського профбюро факультету.

Після закінчення навчання у 1999 році був направлений на роботу вчителем української мови і літератури Середньомайданської середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 2000 до 2003 року працював на посаді директора цієї ж школи. У 2003 році був зарахований на навчання з відривом від виробництва в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, на кафедру української мови.

2006 року був прийнятий на роботу на посаду асистента кафедри гуманітарних дисциплін Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2008 році кафедра гуманітарних дисциплін була реорганізована в кафедру філології.

17 травня 2007 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Складні речення з недиференційованими типами зв’язку в староукраїнській мові» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

2009 року був призначений на посаду доцента, а в 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри філології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2010 року працював на громадських засадах відповідальним за наукову роботу Коломийського інституту, а з 2011 до 2013 року – на посаді відповідального секретаря відбіркової приймальної комісії Коломийського інституту.

2014-2018 роки – завідувач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту.

З 01 вересня 2018 року – доцент кафедри філології.

 


1. Ковальчук М.П. Гуцульська діалектна субстантивна лексика в говірці села Середній Майдан Надвірнянського району. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Вип. XXХІІ – XXХІІІ. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. С. 37 – 41.
2. Ковальчук М.П. Складні речення з перехідними типами зв’язку в збірці проповідей “Няговські повчання”. Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність. Матеріали наукової конференції. Ужгород: Видавництво В.Падяка. 2014. С.150-158.
3. Ковальчук М.П. Синтаксичні ознаки діалектного мовлення у посланні Митрополита Андрея Шептицького «До моїх любих гуцулів». Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. С. 225-230.
4. Mykhailo, Kovalchuk. Еxplanatory сonjunctions in complex sentences with undifferentiated types of connection: structurally semantic aspect. The USA Journal of Applied Sciences, CIBUNET Publishing, №1, New York, 2015, pp. 224 – 228.
5. Ковальчук М.П. Комунікативні девіації, спричинені психологічними факторами. Актуальні питання практичної психології у координатах сучасних парадигм. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. С. 28-31.
6. Ковальчук М.П., Сергієнко Н.В. Діалектне мовне середовище як передумова виникнення комунікативних девіацій у спілкуванні молодших школярів. Освітній простір України. Вип. 8. Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2016. С. 158-162.
7. Ковальчук М.П. Синтаксис сучасної української мови: Навчально-методичні матеріали до практичних занять, самостійної роботи для студентів філологічних та педагогічних спеціальностей. 3-тє видання, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 132 с.

  • Сучасна українська мова
  • Орфоепічний та орфографічно-пунктуаційний практикум
  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Українська діалектологія

 

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 309
м. Коломия Івано-Франківської обл.

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: trynikova@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника