Васильчук Микола Миколайович

 

кандидат філологічних наук, доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

1967, 6 серпня, с. Великий Ключів Коломийського району Івано-Фран­ківської області – народився Микола Миколайович Васильчук.

1973-84 – навчання у Великоключівській середній школі.

1984-91 – студент філологічного факультету Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича (спочатку денна форма, згодом – заочна).

1986, 1 травня – перша публікація (вірші в газеті Чернівецького університету).

1986-90 – кореспондент, завідувач відділу листів районної газети у м. Жашкові Черкаської області.

від 1990 – член Національної спілки журналістів України.

1990-96 – відповідальний секретар, старший редактор відділу культури газети «Вісник Коломиї» і додатку «Всевідо», м. Коломия Івано-Фран­ків­ської області.

1992-97 – вчений секретар Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Йосафата Кобринського, редактор журналу «Народний дім».

від 1992 – активна участь у створенні «Енциклопедії Коломийщини» (розробка концепції, редагування, написання статей).

від 1995 – член Національної спілки письменників України.

1995 – створив поетичні тексти (музика композитора Олександра Козаренка) до вистав Ні­жинського українського драма­тичного театру ім. Михайла Ко­цю­бин­сь­­кого «За двома зайцями» (за Михайлом Стариць­ким, режисер Роман Валько) та Львів­ського обласного музично-дра­ма­тично­го театру імені Юрія Дро­­гобича «Прин­­цеса і свинопас» (за Г.-Х Ан­дер­сеном, режисер Воло­димир Грицак).

1995, 12–16 липня – керівник і учасник міжнародної експедиції «Вінцензіана-95».

19962003 – заступник головного редактора газети «Віль­ний голос»,    м. Ко­­ло­мия Івано-Франківської області.

1996 – премія Першого Зеленого Листка (літературне товариство «Плин»), за активну видавничу діяльність.

1997, серпень – 1998, березень – виставка «Уже історія… (Коломия і Коломийщина в фотографіях і документах останнього десятиліття зі збірки Миколи Васильчука)», м. Коломия Івано-Франківської області.

2001 –за культурологічні дослід­ження, зокрема й за біо­біб­ліографічний словник «Коломийський азбу­ков­ник» М. Васильчука від­зна­чено премією імені преподобного Йова По­чаїв­сь­ко­го.

2002 – за заслуги перед цервою М. Васильчука відзначив єпископ Коло­мий­сь­кий і Косівський Іоан.

2003, 10 лютого – в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Васильчук захистив дисертацію на здобуття вче­ного ступеня кандидата філологічних наук «Українські видання в Коло­миї (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : історико-функціональний і тематичний аспекти» (науковий керівник – доктор філологічних наук, про­фесор, ака­демік АН Вищої школи України Василь Лизанчук).

2003, 11 червня – рішенням президії Вищої атестаційної комісії Укра­їни М. Васильчуку присуджено вчений ступінь кандидат філологічних наук.

від 2003 – праця у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: асистент кафедри української літератури (жовтень – листопад 2003), асистент кафедри гуманітарних дисциплін Коломийського інституту (грудень 2003 – вересень 2004), доцент кафедри гуманітарних дисциплін Коломийського інституту (від весесня 2004); від лютого 2008 – доцент кафедри філології Коломийського інституту Прикарпатського національного університету.

2005 –книжка М. Васильчука «З віку минулого : поезія, пере­клади» відзначена літературною премією імені Тараса Мель­ничука «Князь роси».

2006 –творчість М. Васильчука відзначено літературною премією імені Марійки Підгірянки.

2005, 2006 – обґрунтував необхідність встановлення, розробив кон­цепцію і тексти меморіальних дощок Іванові Білинкевичу, Іванові Франкові, відкритих у Коломиї.

2007-08 – доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2011, 14 квітня – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України М. Васильчуку присвоєно вчене звання доцента кафедри філології.

у 2011–2014 – докторант Прикарпатського національного уні­вер­ситету імені Василя Стефаника.

Автор понад 1200 публікацій, серед яких три десятки книг (поезія, пресо- та літературознавство, історія мистецтва, навчальні посібники з філології); публікації наукових статей у фахових виданнях; переклади з польської та чеської мов; упо­рядник збірників поезії, літературно-критичних статей, бібліографії; літера­турний редактор півсотні книг; автор та один із редакторів «Енциклопедії Коломийщини». Окремі художні твори і наукові статті перекладено англій­ською, німецькою, польською, російською, чеською мовами.

1. Васильчук М. Сліди на бруківці. Коломия : Вік, 2012. 176 с.
2. Васильчук М. Scripta manent (написане зостається). Коломия : Вік, 2013. 224 с.
3. Коломийський інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: півтора десятиліття життя і праці / автор-упорядник і автор фотознімків М. Васильчук, упорядники Ю. Плекан, Г. Микитюк. Івано-Франківськ : НАІР, 2014. 88 с.
4. Васильчук М. За голосом навздогін : [Авто]біографічна повість з Демуцьким у центрі. Коломия : Вік, 2015. 176 с.
5. Васильчук М. «Гуцулофільські» тенденції популярної романтичної поезії другої половини ХІХ століття. Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ – ХХІ ст.): Колективна монографія / За ред. Плекана Ю.В., Кондур О.С., Слипанюк О.В. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. С. 264–285.
6. Васильчук М. “Тіні забутих предків” Михайла Коцюбинського як вершинний здобуток модерної літератури про Гуцульщину. Гуцульщина в плині віків: історія і культура. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. З нагоди 25-річчя товариства “Гуцульщина” у Львові. Львів, 30 січня 2016 р. Львів: Ліга-Прес, 2016. С. 350–381.
7. Васильчук М. Карпати як ознака романтизованої інакшості в творчості Миколи Устияновича (на матеріалі повісті «Страсний четвер). Українознавчі студії. 2016–2017. № 17–18. С. 28–35.
8. Васильчук М. Ознаки та символіка гуцульського тексту: карпатоцентричність і гуцульщинокордизм в українській літературі ХІХ – поч. ХХ ст. Прикарпатський вісник НТШ: Слово. 2017. № 3 (39). С. 336–345.
9. Васильчук М. Гуцульський текст в системі нового українського письменства: причини появи і вектори розвитку (на підступах до вивчення художнього дискурсу Гуцульщини в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст.). Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції в рамках ХХІV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серпня 2017 року) / Правопис, стилістика, літературне редагування – авторське. Наукові редактори Я. Ткачук, А. Королько; упорядкування М. Васильчук, І. Федів. Коломия: Вік, 2017. С. 101–107.

  • Історія української літератури
  • Літературне краєзнавство
  • Виразне читання

Коломийський навчально-науковий інститут
кафедра філології
вул. Лисенка, 8, каб. 309
м. Коломия Івано-Франківської обл.

тел. (03433) 2-46-60

E-mail: mykolavasylchuk@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника